English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
19.04.2010
Uz maksimālo termiņu ekspertu komisija iesaka akreditēt divas Rēzeknes Augstskolā īstenotās doktora studiju programmas

Uz maksimālo termiņu ekspertu komisija iesaka akreditēt divas Rēzeknes Augstskolā īstenotās doktora studiju programmas

Kopš 2008. gada Rēzeknes Augstskola (RA) uzsākusi īstenot divas doktora studiju programmas: „Vides inženierzinātne” un „Pedagoģija”.

Aprīlī Rēzeknē viesojās Latvijas un ārzemju eksperti, kuri izvērtēja abu studiju programmu atbilstību.  Prof. Margarita Teresevičiene (Vytautas Magnus University), prof. Ain Heinaru (Tartu University Hospital), prof Dainivīte Blūma (Latvijas Universitāte) un prof. Jānis Čakste.

Divu dienu laikā ekspertu komisija iepazinās ar studiju programmu dokumentāciju, tikās ar RA rektora p.i. prof. Leonāru Svarinski, Zinātņu prorektoru asoc.prof. Dr.sc.ing. Edmundu Teirumnieku, Studiju prorektori asoc.prof. Dr.philol. Angeliku Juško-Štekeli, kā arī ar fakultāšu dekāniem un studiju programmu direktoriem. Eksperti apmeklēja Rēzeknes Augstskolas struktūrvienības: bibliotēku, Informāciju tehnoloģiju centru, Latgales aparātbūves tehnoloģisko centru, RA Inovāciju centru un RA laboratorijas. Akreditācijas laikā noritēja tikšanās ar doktora studiju programmu „Vides inženierzinātne” un „Pedagoģija” doktorantiem un docētājiem.

            Sniedzot ziņojumu par ieteikumu akreditēt abas doktora studiju programmas uz sešiem gadiem, eksperti uzsvēra abu šo programmu nozīmīgumu tieši Latgales reģionā un tā attīstībā. Speciālisti ierosināja papildināt RA bibliotēkas krājumus ar ārvalstu zinātnisko literatūru, lielāku vērību pievērst doktorantu publikācijām citējamos starptautiskajos zinātniskajos izdevumos.

Jāpiebilst, ka šobrīd doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne” studē 6, savukārt doktora studiju programmā  „Pedagoģija” - 17 doktoranti.

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka norāda, ka ekspertu komisijas ieteikumi ir vērtīgi un noteikti tiks ņemti vērā, lai uzlabotu studiju un zinātniskā darba kvalitāti. Doktora studiju programmas vides inženierzinātnē attīstība RA viennozīmīgi veicinās augstākās izglītības un zinātnes sektora integrāciju ar tautsaimniecību un sabiedrības attīstību. Ļoti būtiska RA attīstībai ir jauno zinātņu doktoru sagatavošana darbam augstākajās izglītības institūcijās, nodrošinot paaudžu maiņu un augstskolas ilgtspēju. Kā būtisks priekšnosacījums iepriekšminētajam ir moderna specializēto zinātnisko laboratoriju bāze. Kā norādīja eksperti – RA ir labs laboratoriju aprīkojums augsta līmeņa pētījumu veikšanai vides inženierzinātņu jomā, bet nopietni jāstrādā pie laboratoriju specializācijas. Pie RA laboratoriju attīstību darbs jau notiek sen, kā rezultāts ir apstiprinātais ERAF projekta „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”, kura īstenošana jau tiks uzsākta šogad.

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” direktore prof. Velta Ļubkina norāda, ka šī programma tiek īstenota RA Personības socializācijas pētījumu institūtā un tās mērķis un uzdevumi ir tieši saistīti ar PSPI attīstības stratēģiju 2010.- 2016.g., kas paredz sekmēt izglītības un reģionālās attīstības politikas procesu norisi Latgales reģionā, veicināt intelektuālā potenciāla attīstību Latgalē pedagoģijas nozares skolu pedagoģijas apakšnozarē, radot iespēju veikt patstāvīgu, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītu pedagoģijas problēmu analīzi, nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas, resocializācijas un cilvēkdrošības (it sevišķi cilvēku ar attīstības traucējumiem, invalīdu, sociālā riska grupu cilvēku) jautājumu risināšanai Latgales reģionā un Latvijā kopumā, veicot starpdisciplinārus pētījumus: izglītība (personības socializācija) resocializācija (pedagoģijas tehnoloģijas) sociālās  un rehabilitācijas tehnoloģijas.

PSPI ietvaros jau darbojas Speciālās pedagoģijas laboratorija, kur doktorantiem ir iespēja veikt savus pētījumus, kā arī paredzēts izveidot divas inovatīvas struktūras: Pedagoģijas tehnoloģiju laboratoriju un Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratoriju, kur jaunajiem zinātņu doktoriem paredzēts radīt 9 jaunas darba vietas starpdisciplināru pētījumu tālākai veikšanai.

            Latgales reģiona un Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģija paredz sekmēt Reģionālo zinātnisko pētījuma centru izveidi un PSPI nākotnē varēs kļūt par Latgales reģiona zinātniski metodoloģisko bāzi personības socializācijas un resocializācijas problēmu risināšanas jomā.

 

Jāpiebilst, ka 2010./2011. studiju gadam abās doktora studiju programmās uzņemšana notiks no 9. līdz 20. augustam.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem atrodama www.ru.lv .

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv