English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
29.04.2010
Rēzeknes Augstskolā studenti prezentē pētījumus par aktuālo pedagoģijā, karjeras konsultēšanā un dizainā

Rēzeknes Augstskolā  studenti prezentē pētījumus par aktuālo pedagoģijā, karjeras konsultēšanā un dizainā

21. un 24. aprīlī  notika Rēzeknes Augstskolas (RA) Pedagoģijas fakultātes studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija”. 

Konferenci atklāja Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes dekāns asoc.prof. Jānis Dzerviniks. „Ir liels prieks, ka Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes rīkotajā konferencē piedalās kupls RA studentu pulks, jaunie zinātnieki no Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes, kā arī RA absolventi. Studentiem ir svarīgi prezentēt savus pētījumus un gūt pieredzi, pilnveidot uzstāšanās prasmes,”  norādīja asoc.prof. J. Dzerviniks.

Konferencē  darbojās vairākas sekcijas: Mācību priekšmetu metodiku divas sekcijas, Sociālās pedagoģijas, Dizaina un Karjeras konsultēšanas sekcijas.

Mācību priekšmetu metodiku pirmajā sekcijā piedalījās dažādu studiju līmeņu un vairāku augstāko izglītības iestāžu studenti. Kā galvenie konferences temati iezīmējās holistiskās pieejas izmantošana, radošās domāšanas un sociālo prasmju attīstīšana mājturības un tehnoloģiju stundās, pirmskolas vecuma bērnu adaptācijas īpatnības pirmskolas izglītības iestādēs un uz sajūtām balstīta mācīšanās.

Mācību priekšmetu metodiku otrajā sekcijā referenti pievērsa uzmanību sākumskolā  iegūstamo zināšanu un prasmju saiknei ar bērnu ikdienas dzīvi, parādot konkrētu tematu apguves nozīmīgumu, skolēnu intereses izraisīšanas un izziņas aktivitātes problemātikai, jaunās un iepriekš apgūtās mācību vielas saistīšanas elementiem, analizēja mācību līdzekļu komplektizdevumus, salīdzinot dažādu autoru mācību grāmatas sākumskolai.

Sociālās pedagoģijas sekcijā tika analizēts sociālā pedagoga izglītojošais un preventīvais darbs ar dažādām audzēkņu grupām, kas vērsts uz savstarpējo attiecību veidošanas prasmju pilnveidi, etniskās distriminācijas, subkultūras negatīvās ietekmes un datoratkarības mazināšanu. Studenti pievērsa uzmanību jautājumiem par bērna un vecāku, skolēna un skolotāja saskarsmi, kā arī robežsarga un sabiedrības mijattiecībām.

Karjeras konsultēšanas sekcijā galvenais un vienojošais akcents referātos saistījās ar karjeras attīstības atbalsta izpēti dažādām sociālajām grupām (skolēniem, bezdarbniekiem, jauniešiem no bērnu patversmes, sievietēm pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem ar psihoneiroloģiskajām saslimšanām, ekonomiskajā migrācijā  iekļautajiem jauniešiem).

Šī bija pirmā konference RA, kurā dizaina studiju programmas studentiem bija iespēja prezentēt savus pētījumus atsevišķā sekcijā. Topošie interjera dizaineri pievērsa vērību jautājumiem, kas skar interjera dizainu, ergonomiku un psiholoģiju. Tika pētīts Rēzeknes Augstskolas interjers, tā psiholoģiskā ietekme uz cilvēku. Studenti secināja, ka augstskolas telpas psiholoģiski būtiski neietekmē studiju procesu, tām ir neitrāla ietekme uz studentu. Ergonomikas jomā tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar datorergonomiku. Konferences sekcijas darbā apskatīja arī interjera stilus, to īpatnības, specifiku, tika pētīta un analizēta šo stilu piederība un piemērotība Latvijas arhitektūrai un kultūrai. Dalībnieki secināja, ka dažiem interjera stiliem ir augsts attīstības potenciāls Latvijā. Gatavojoties konferencei, vieni no dalībniekiem izstrādāja individuālu interjera projektu Rēzeknes Augstskolas Dizaina un amatniecības katedrai. Šajā projektā tika ņemta vērā katedras funkcija un katedras nosaukums, no kura izrietēja interjera koncepcija.

„Konference notika nepiespiestā gaisotnē, studenti mierīgi un plaši prezentēja savas tēmas, labi risinājās diskusijas starp studentiem. Studenti bija apmierināti ar konferenci, tajā pētītām tēmām un prezentācijām. Šādas konferences veicina pieredzi un ir liels pluss studiju procesā”, tā konferences noslēgumā norādīja Dizaina sekcijas vadītājs, students Aigars Šķirmants.

Konferences rīkotāji norāda uz  studentu ieguvumiem un pozitīvajiem momentiem

  • Prasme patstāvīgi veikt pētījumu un izdarīt secinājumus, neaprobežojoties tikai ar faktu konstatāciju, bet meklējot cēloņsakarības.
  • Prasme apzināt, izvērtēt un analizēt literatūras avotos paustās pedagogu un metodikas speciālistu atziņas, savstarpēji salīdzināt atsevišķas teorijas, un tas apliecina, ka zinātniskā darba pamatprasmes studentiem jau ir, un tās iespējams pilnveidot turpmākos pētījumos.
  • Studenti ļoti organiski iesaistījās diskusijās, uzdeva jautājumus viens otram par ieinteresējušajiem aspektiem prezentācijās un guva ierosmes problēmu tālākai izpētei.

Kopumā  konferencē piedalījās 56 bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studenti.  Pēc konferences notiks iesniegto rakstu recenzēšana un rakstu krājuma izdošana.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļaRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv