English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
22.06.2010
Uz maksimālo termiņu akreditē divas Rēzeknes Augstskolā īstenotās doktora studiju programmas

Uz maksimālo termiņu akreditē divas Rēzeknes Augstskolā īstenotās doktora studiju programmas

Jūnija sākumā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija pieņēma lēmumu par divu Rēzeknes Augstskolā (RA) īstenoto doktora studiju programmu „Vides inženierzinātne” un „Pedagoģija” akreditāciju uz maksimālo termiņu – 6 gadiem.

Aprīlī Rēzeknē viesojās Latvijas un ārzemju eksperti, kuri izvērtēja abu studiju programmu atbilstību. Komisijas pārstāvji iepazinās ar studiju programmu dokumentāciju, tikās ar RA rektora p.i. prof. Leonāru Svarinski, Zinātņu prorektoru asoc.prof. Dr.sc.ing. Edmundu Teirumnieku, Studiju prorektori asoc.prof. Dr.philol. Angeliku Juško-Štekeli, kā arī ar fakultāšu dekāniem un studiju programmu direktoriem. Eksperti apmeklēja Rēzeknes Augstskolas struktūrvienības: bibliotēku, Informācijas tehnoloģiju centru, Latgales aparātbūves tehnoloģisko centru, RA Inovāciju centru, rekonstruējamo ēku Atbrīvošanas alejā 115 un RA zinātniskās laboratorijas. Akreditācijas laikā noritēja tikšanās ar doktora studiju programmu „Vides inženierzinātne” un „Pedagoģija” doktorantiem un docētājiem. Vērtēšanas laikā eksperti uzsvēra abu šo programmu nozīmīgumu Latgales reģiona attīstībā.

Rēzeknes Augstskolas Zinātņu prorektors asoc.prof. Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks norāda, ka doktora studiju programmu īstenošana Rēzeknes Augstskolā ir loģisks pilna studiju apmācības cikla noslēgums. Tas ir panākts ar smagu darbu jau ilgus gadus strādājot pie pamatstudiju un maģistra studiju programmu īstenošanas Rēzeknes Augstskolā. Latvijas un ārzemju eksperti doktora studiju programmu izvērtēšanas gaitā bija vienisprātis, ka RA ļoti strauji attīstās gan studiju kvalitātes, gan zinātniskās kapacitātes celšanas jomā. To parādīja arī vienotais ieteikums akreditēt programmas uz maksimālo termiņu.

Doktora studiju programmu īstenošana RA ir milzīgs solis turpmākai attīstībai, tas ļaus daudz aktīvāk piesaistīt gan doktorantus, gan arī doktorus zinātniskā un mācību darba realizācijai augstskolā. No tā iegūs reģions, sevišķi Rēzeknes pilsēta. Viens no augstskolu attīstības veicināšanas faktoriem ir tieši zinātnē strādājošo skaits, īpaši – doktori. „Līdz ar to ceru, ka Rēzeknes Augstskola kļūs vēl pievilcīgāka sadarbības partneriem starptautisko zinātnisko projektu realizācijā un tas veicinās, atbilstoši Eiropas Savienības pamatnostādnēm, policentrisku augstākās izglītības un zinātnes attīstību Latvijā. Liels paldies visiem, kas pielika savu roku doktora studiju programmu tapšanā un realizācijā. Jo sevišķi programmu direktoriem: Dr.habil.geol. profesoram Gotfrīdam Novikam un Dr.paed. profesorei Veltai Ļubkinai,” uzsver E.Teirumnieks.

Jāpiebilst, ka Rēzeknes Augstskolā abas doktora studiju programmas uzsāktas īstenot ar 2008. gadu. Šobrīd doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne” studē 6, savukārt doktora studiju programmā  „Pedagoģija” - 17 doktoranti.

Doktora studiju programmas „Vides inženierzinātne” attīstība RA viennozīmīgi sekmēs augstākās izglītības un zinātnes sektora integrāciju ar tautsaimniecību un sabiedrības attīstību. Ļoti būtiska RA attīstībai ir jauno zinātņu doktoru sagatavošana darbam augstākajās izglītības institūcijās, nodrošinot paaudžu maiņu un augstskolas ilgtspēju. Kā būtisks priekšnosacījums iepriekšminētajam ir moderna specializēto zinātnisko laboratoriju bāze. Vēl jo vairāk, ka šobrīd Rēzeknes Augstskolā tiek īstenots ERAF projekts „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”.

Savukārt doktora studiju programmas „Pedagoģija” ir nozīmīga ar to, ka sekmē izglītības un reģionālās attīstības politikas procesu norisi Latgales reģionā, veicina intelektuālā potenciāla attīstību Latgalē pedagoģijas nozares skolu pedagoģijas apakšnozarē, radot iespēju veikt patstāvīgu, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītu pedagoģijas problēmu analīzi.

            Jāpiebilst, ka 2010./2011. studiju gadam abās doktora studiju programmās uzņemšana notiks no 9. līdz 20. augustam.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem atrodama www.ru.lv.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļaRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv