English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
13.06.2006
Uz maksimālo ilgumu akreditē RA studiju programmu “Surdopedagogs”

Uz maksimālo ilgumu akreditē RA studiju programmu “Surdopedagogs”

17. maijā Rīgā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas komisija izskatīja jautājumu par Rēzeknes Augstskolas (RA) Pedagoģijas fakultātes otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Surdopedagogs” akreditāciju. Pamatojoties uz ekspertu komisijas lēmumu, programma akreditēta uz maksimālo ilgumu – sešiem gadiem.

Izvērtējot programmu “Surdopedagogs”, akreditācijas komisijas pārstāvji norādīja uz programmas pozitīvajiem aspektiem: pārdomāto studiju programmas saturu un labu darba organizāciju, novatoro darbu pie specializētu datorprogrammu izveides bērniem ar attīstības traucējumiem, sadarbību ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, sadarbību ar Maskavas surdopedagoģijas speciālistiem, un tās aktualitāti - surdopedaģijas speciālistu nepieciešamību mūsu valstī. Akreditācijas procesa laikā RA surdopedagoga programma tika salīdzināta ar līdzīga veida programmām, kuras jau darbojas citās valstīs. Eksperti atzina, ka sakari ar ārvalstu partneriem, kuri iesaistīti programmas realizēšanā (speciālisti no Somijas, Polijas, Islandes, Zviedrijas, Krievijas) ir neatsverams ieguvums programmai, jo tiek apzināta citu valstu pieredze darbā ar vājdzirdīgajiem. Izvērtējuma laikā tika atzīts, ka RA ir ļoti labas šīs programmas attīstības iespējas. Jau šobrīd vērojama pozitīva sadarbība starp studentiem, akadēmisko personālu un administrāciju, sekmīgi veiktas iestrādnes zinātniski pētnieciskajā darbā, savākts iespaidīgs klāsts literatūras, kura noderīga gan studentiem, gan docētājiem. Akreditācijas komisijas pārstāvji, nolasot ziņojumu, sniedza arī vairākas būtiskas rekomendācijas. Eksperti atzinīgi vērtēja RA Speciālās pedagoģijas laboratorijas darbību un ieteica RA veidot atbalsta centru skolotājiem, kuri strādā ar vājdzirdīgajiem.

Jāpiebilst, ka līdzvērtīga programma netiek piedāvāta nevienā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, RA to īsteno kopš 2004. gada. Programmas “Surdopedagogs” absolventiem paveras plašas darba iespējas strādāt dažāda tipa izglītības iestādēs, bērnu attīstības, dzirdes, bērnu un jauniešu interešu vai krīžu centros. Studiju laikā ir iespēja apgūt tādus studiju kursus kā surdopsiholoģija, daktiloloģija un žestu valoda, dzirdes stāvokļa pedagoģiska apsekošana, agrīnā palīdzība bērnam ar dzirdes traucējumiem, surdotehnika, dzirdes uztveres attīstīšana, skolas surdopedagoģija, dažādu mācību priekšmetu mācīšanas metodikas, kā arī daudzus citus kursus, kuru apguve kopsummā spēj nodrošināt augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu.

Surdopedagoga specialitātes studiju prioritāte ir tā, ka šo studiju programmu realizē profesionālu docētāju komanda, kurā ir ne vien teorētiķi, bet arī praktizējoši surdopedagogi ar ilggadēju darba pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā arī ar pieredzi skolotāju apmācībā darbam ar šāda traucējumu tipa bērniem. Jāpiebilst, ka ir arī iespēja praktiski darboties Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas dzirdes centrā, gūstot praktisku pieredzi D.Tanbergas vadībā.

RA darbojas arī vairākas citas studiju programmas speciālajā pedagoģijā. Pēc vidusskolas interesenti RA var apgūt speciālās izglītības skolotāja, surdotulka specialitāti, savukārt uz augstākās izglītības bāzes iespējams iestāties tādās programmās kā speciālās izglītības skolotājs, speciālais pedagogs, surdopedagogs, skolotājs logopēds. Speciālās izglītības skolotājus gaida profesionālā maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”.

Atgādinām, ka reflektantu uzņemšana 2006./2007. akadēmiskajam studiju gadam Rēzeknes Augstskolā sāksies no 10. jūnija visās studiju programmās.

Papildus informācija šeit
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv