English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
11.02.2007
Realizē projektu par pirmsdiploma praksi studiju programmā „Sociālais pedagogs”

Realizē projektu par pirmsdiploma praksi studiju programmā „Sociālais pedagogs”

Saskaņā ar LR Izglītības likumu un Izglītības koncepcijas pamatnostādnēm jau kopš studiju sākuma liela nozīme tiek pievērsta topošo sociālo pedagogu profesionālajā darbībā nepieciešamo spēju un prasmju apzināšanai un attīstīšanai. Studiju laikā nozīmīgu vietu ieņem sociālpedagoģiskā prakse, kura ir būtiska profesionālās izglītošanas procesa sastāvdaļa.

Lai palīdzētu studentiem pilnveidot profesionālās prasmes, meklēt sociālpedagoģiskā darba organizācijas modeli, atbilstoši sociālā pedagoga profesionālās kvalifikācijas ieguves programmas prasībām, kā arī pilnveidot pirmsdiploma prakses saturu un norises vērtēšanas kritērijus, tika izstrādāts, ESF atbalstīts un laikā no 2006.g. augusta līdz 2007.g. janvārim realizēts projekts ”Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Sociālais pedagogs” studentu pirmsdiploma prakse valsts, pašvaldību un nevalstiskajās organizācijās’’. Līgums Nr. 2005/0173/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0061/01/0160.

Prakses laikā institūcijās profesionālu sociālo pedagogu vadībā 4. kursa klātienes un neklātienes nodaļu topošie sociālie pedagogi nostiprināja apgūtās teorētiskās zināšanas psiholoģijā, pedagoģijā, audzināšanas teorijās. Praktiski pielietoja apgūtās sociālpedagoģiskā darba metodes, nostiprināja patstāvīgā darba iemaņas psihosociālajā, konsultatīvajā, koordinācijas, konfliktu risināšanas, profilaktiski izglītojošajā un pētnieciskajā darbā vispārizglītojošajās skolās, arodvidusskolās, nepilngadīgo pāraudzināšanas iestādēs un bērnu bāreņu speciālajās internātskolās. Attīstīja prasmi organizēt sociālpedagoģiskās palīdzības komandas darbu, kā arī turpināja pilnveidot un attīstīt radošās, analītiskās, ekstravertās u.c. spējas.

Projekta ietvaros tapa metodiskais materiāls 2. līmeņa profesionālai studiju programmai „Sociālais pedagogs”(4214100) - ”Sociālpedagoģiskās prakses rokasgrāmata”.

Projekta darba grupa ir pateicīga prakses vadītājiem un sadarbības partneriem par ieguldīto darbu, par idejām un ieteikumiem projekta realizācijā. Īpaši pateicamies programmas direktorei un prakses vadītājai augstskolā Ritai Orskai, prakses vadītājiem institūcijās I. Kukulei, E. Avdijanovai, I. Greivulei, M. Kornei, I. Trokšai, K. Ustinovai, Z. Ikauniecei, I. Igaunei, N. Praličai, metodiskā materiāla recenzentiem Dr. Paed., RA prof. P. Vucenlazdānam un Mg. Soc. darb. Ž. Truskovskai.

Projekta vad. Mg paed. lekt. M. Mežāre,

metodiķe Mg. paed. lekt.A. Jurčenko

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv